Back

Informatie inzake gegevensbescherming en -beveiliging bij Sennheiser electronic SE & Co. KG met betrekking tot de online newsroom

iCampus_0217_001.tif

1. Voorwoord

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de online newsroom van Sennheiser electronic SE & Co. KG (hierna "Sennheiser" genoemd). Voor andere servers en websites van derden kunnen andere gegevensbeschermingsverklaringen gelden.

Sennheiser hecht veel belang aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Daarom willen wij de gebruikers van onze website informeren over welke gegevens al dan niet worden opgeslagen en hoe deze gegevens worden benut. De voorschriften inzake gegevensbescherming verplichten ons de gegevens van gebruikers correct en voor het beoogde doel te behandelen. Wij zullen hun gegevens niet voor andere dan de vermelde doeleinden gebruiken.

Sennheiser is onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG), de Duitse telemediawet (TMG) en de Duitse wet op de gegevensbescherming bij telecommunicatie (TTDSG) en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd.

 

2. Verantwoordelijke

Sennheiser electronic SE & Co. KG

Am Labor 1

30900 Wedemark

Duitsland

Tel.: +49 (0) 5130 600 0

Fax: +49 (0) 5130 600 1300

E-mail: contact@sennheiser.com

 

Verdere details kan u vinden in het impressum.

Gelieve er rekening mee te houden dat er zich op onze websites ook gemarkeerde inhoud van derden kan bevinden waarvoor Sennheiser niet verantwoordelijk is wat betreft gegevensbescherming en aanvullende gegevensbeschermingsinformatie van de respectievelijke aanbieders van toepassing is.

 

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Voor vragen omtrent gegevensbescherming en deze privacyverklaring kunt u ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Sennheiser:

Sennheiser electronic SE & Co. KG

– functionaris voor gegevensbescherming –

Am Labor 1

30900 Wedemark

E-mail: datenschutz@sennheiser.com

 

 

4. Behandeling van persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer bijzondere kenmerken.

5. Gebruik van Prezly voor het beheer van persoonsgegevens

5.1 Beschrijving van de gegevensverwerking

Als journalist bieden wij u de mogelijkheid om informatie en persberichten van ons te ontvangen over actuele onderwerpen op het gebied van pro audio- en businessproducten en over het bedrijf Sennheiser door u hiervoor aan te melden of door uw interesse aan ons of de door ons ingeschakelde agentschappen te melden. Bijgevolg verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Basisgegevens (bv. voornaam, achternaam)
 • Contactgegevens (bv. zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres)
 • Social media accounts
 • Functie
 • Werkgever
 • Productinteresses

5.2 Rechtsgrondslag van gegevensverwerking

De rechtsgrondslag vloeit voort uit de toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG, die u aan ons of aan de door ons ingeschakelde agentschappen heeft gegeven met betrekking tot het verzenden van persberichten.

5.3 Doel van de verwerking

De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt voor de in de toestemming vermelde doeleinden, namelijk de verzending van informatie en persberichten per e-mail.

5.4 Duur van de gegevensopslag

U heeft het recht uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken (bijv. in tekst- of schriftelijke vorm via e-mail aan press@sennheiser.comof per brief aan het onder "2. Verantwoordelijke" vermelde adres). Deze intrekking heeft geen gevolgen voor de gegevensverwerking die tot op het moment van de intrekking heeft plaatsgevonden. Na ontvangst van uw intrekking zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk beëindigen binnen de grenzen van de intrekking.

5.5 Bekendmaking aan derden

Voor het beheer van uw persoonsgegevens gebruiken wij het platform "Prezly" van de exploitatiemaatschappij Prezly BV, die deze gegevens namens ons verwerkt. Wij hebben met Prezly een overeenkomst gesloten voor de verwerking van bestellingen overeenkomstig art. 28 AVG. Prezly wordt gebruikt om communicatiecontacten te creëren en te onderhouden en deze dienovereenkomstig te gebruiken voor de beschreven PR-doeleinden.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt door onze groepsmaatschappijen, country partners en agentschappen wereldwijd. De gegevensverwerking geschiedt op basis van met ons gesloten orderverwerkingscontracten overeenkomstig art. 28 AVG.

 

 

6. Gebruik van de online newsroom

6.1 Beschrijving van de gegevensverwerking

Onze online newsroom wordt beheerd met behulp van de dienst "Prezly". ​ Prezly dient om communicatiecontacten te creëren en te onderhouden en deze dienovereenkomstig te gebruiken voor de beschreven PR-doeleinden.

Wij zijn als Sennheiser electronic SE & Co. KG. in principe verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. ​ De exploitatiemaatschappij van de online newsroom is Prezly BV, die namens ons persoonsgegevens over u als gebruiker van de online newsroom verzamelt en verwerkt. Een volledig overzicht van alle Prezly-cookies vindt u op https://www.prezly.com/help/getting-started/security--gdpr/cookies-on-prezly-newsrooms.

Prezly verwerkt namens ons zowel persoonlijke als niet-persoonlijke gegevens van gebruikers van de online newsroom. De persoonsgegevens die Prezly verwerkt met betrekking tot u als gebruiker van de online newsroom omvatten gegevens zoals uw naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres, het soort activiteiten, social media-accounts en de organisaties waaraan u bent verbonden en die u aan ons hebt verstrekt. Prezly verwerkt geen persoonsgegevens die u niet aan ons hebt verstrekt of waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Prezly verwerkt met name ook niet-persoonlijke informatie over u afkomstig van de online newsrooms die u bezoekt, waaronder de volgende soorten informatie: algemene informatie die te vinden is in elke communicatie verzonden via het internet, informatie zoals het type browser (bijv. Chrome of Internet Explorer), besturingssysteem (bijv. Macintosh of Windows), browsertaal (bijv. Java of Unix), internetprovider (bijv. Verizon Fios of AOL), en hoe u de online newsroom en verschillende sites op het internet gebruikt. Prezly kan deze persoonlijke en niet-persoonlijke informatie gebruiken om haar contractueel overeengekomen diensten aan ons te leveren.

Zoals hierboven reeds vermeld, maakt Prezly gebruik van cookies en trackingtechnologieën. Cookies zijn identificatiemiddelen die via de webbrowser naar de harde schijf van de computer worden overgebracht, zodat systemen de browser van de gebruiker kunnen herkennen en Prezly kunnen informeren hoe, wanneer en door hoeveel mensen pagina's in de online newsroom worden bezocht. Zoals de meeste websites maakt Prezly gebruik van cookies om uw online-ervaring te verbeteren.

Voor zover u interageert met Prezly, ontvangt en bewaart Prezly bepaalde soorten informatie. Prezly ontvangt en bewaart automatisch zogenaamde verkeersgegevens in de serverlogs van uw browser, waaronder het IP-adres, cookie-informatie en opgevraagde pagina's. Prezly gebruikt deze verkeersgegevens om trends te analyseren en om de website van de online newsroom te beheren. Hiermee worden automatisch gebruiksgegevens verzameld, zoals het aantal en de bezoekfrequentie op de website

Bovendien maakt Prezly ook gebruik van web beacons. Wanneer wij u een e-mail sturen om persberichten te versturen, kan Prezly het gedrag bijhouden, zoals wie de e-mails heeft geopend en wie op de links heeft geklikt. Met dit soort gegevens kan Prezly achterhalen hoe vaak gebruikers verschillende onderdelen van de online newsroom gebruiken. Daarnaast verstrekt Prezly ons statistische, collectieve gebruikersgegevens die echter niets over u persoonlijk zeggen, zodat wij kunnen nagaan hoe vaak bepaalde onderdelen van de online newsroom worden gebruikt.

Prezly verstrekt belangrijke informatie over aard en omvang op zijn website https://www.prezly.com/privacy-policy. Hier wordt uitvoerig naar verwezen.

6.2 Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag vloeit voort uit de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a, AVG.

6.3 Doel van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de analyse van het bezoekersverkeer op de website van de online newsroom. Prezly gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van de website te analyseren, om voor Sennheiser SE & Co. KG online rapporten samen te stellen die de activiteiten op de websites weergeven, en om andere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van de website.

6.4 Duur van de gegevensopslag

Uw persoonsgegevens worden gewist zodra het beoogde doel van de verwerking is bereikt. Op grond van wettelijke voorschriften kunnen verschillende bewaringstermijnen worden toegepast.

U heeft het recht uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken (bijv. in tekst- of schriftelijke vorm via e-mail aan press@sennheiser.comof per brief aan het onder "2. Verantwoordelijke" vermelde adres). De intrekking heeft geen gevolgen voor de gegevensverwerking die tot op het moment van de intrekking heeft plaatsgevonden. Na ontvangst van uw intrekking zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk beëindigen binnen de grenzen van de herroeping.

 

7. Contactopname, e-mails

7.1 Beschrijving van de gegevensverwerking

Bij de contactopname, bv. via e-mail, worden persoonsgegevens verwerkt. De gegevens worden dan doorgestuurd naar Sennheiser.

7.2 Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag vloeit voort uit het rechtmatige belang overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f, AVG. Het rechtmatige belang houdt de correcte verwerking van het contact in.

7.3 Doel van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op de verwerking en beantwoording van contactopnames.

7.4 Duur van de gegevensopslag

Uw persoonsgegevens worden gewist zodra het beoogde doel van de verwerking is bereikt. Op grond van wettelijke voorschriften kunnen verschillende bewaringstermijnen worden toegepast.

 

8. Geautomatiseerde besluitvorming; profilering

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

9. Rechten van de betrokkene en recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u de volgende rechten jegens Sennheiser als verantwoordelijke:

 • Recht op toegang – Het recht om te weten welke gegevens worden verwerkt en hoe.
 • Recht op rechtzetting - Het recht om te verzoeken dat onnauwkeurige en verouderde persoonsgegevens worden gewijzigd.
 • Recht op wissen - Het recht om persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking - Het recht om de verwerking van gegevens te beperken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid - Het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van het ene systeem naar het andere over te dragen (in machineleesbare vorm).
 • Recht van bezwaar - Het recht om de gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Recht op beroep – U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor Sennheiser. ​ De contactgegevens zijn:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen

Prinzenstraße 5

30159 Hannover

Telefoon + 49 (0) 511 120 4500

E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

 

10. Wijzigingen

Aangezien het internetaanbod van Sennheiser aan wijzigingen onderhevig kan zijn, kan het nodig zijn om in bepaalde gevallen wijzigingen aan te brengen in de gegevensbeschermingsverklaring. Sennheiser behoudt zich het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde te wijzigen. De huidige versie van de gegevensbeschermingsverklaring en informatie is te vinden in de online newsroom van Sennheiser electronic SE & Co. KG.

 

 

 

Over Sennheiser

Over het Merk Sennheiser 

Wij leven en ademen audio. We worden gedreven door de passie om audio-oplossingen te creëren die een verschil kunnen maken. Bouwen aan de toekomst van audio en onze klanten opmerkelijke geluidservaringen bieden - dat is waar het merk Sennheiser al meer dan 75 jaar voor staat. Terwijl professionele audio-oplossingen zoals microfoons, conferentiesystemen, streaming-technologieën en monitoringsystemen deel uitmaken van de activiteiten van Sennheiser electronic SE & Co. KG, worden de activiteiten met consumentenapparatuur zoals hoofdtelefoons, soundbars en spraakverbeterde hearables beheerd door Sonova Holding AG onder de licentie van Sennheiser. 


www.sennheiser.com
www.sennheiser-hearing.com