Back

Information om integritetspolicy och datasäkerhet hos Sennheiser electronic SE & Co. KG gällande Online-Newsroom

iCampus_0217_001.tif

1. Inledande kommentar

Denna integritetspolicy gäller för Online-Newsroom hos Sennheiser electronic SE & Co. KG (nedan betecknat som “Sennheiser“). På andra servrar och Internetsidor från tredje parts-leverantörer kan andra integritetspolicy vara tillämpbara.

Sennheiser tar skyddet av personliga uppgifter mycket allvarligt. Av denna anledning vill vi informera de som anväder sig av våra interneterbjudande om vilka uppgifter som sparas och hur dessa uppgifter används. Dataskyddsföreskrifterna förpliktigar regelmässig och syftesknuten hantering av användarauppgifterna. Vi kommer inte att använda dessa uppgifter för andra syften än de angivna.

Sennheiser är underställt bestämmelserna i den europeiska dataskyddsgrundlagen (GDPR), den federala dataskyddslagen, telemedialagen (TMG) telekommunikation-telemedia-dataskyddslagen (TTDSG) och hat vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, vilka säkerställer att föreskrifterna om dataskydd beaktas.

 

2. Ansvarig

Sennheiser electronic SE & Co. KG

Am Labor 1

30900 Wedemark

Tyskland

Tel.: +49 (0) 5130 600 0

Fax: +49 (0) 5130 600 1300

E-post: contact@sennheiser.com

 

Närmare uppgifter finns i den juridiska informationen.

Beakta att det därutvöer kan finnas markerat innehåll från tredje parts leverantörer, hos vilka Sennheiser inte är ansvarig i dataskyddsmening och kompleterande dataskyddsinfromation för respektive leverantör gäller.

 

3. Dataskyddshanterare

För frågor om dataskydd och denna integritetspolicy kan du också vända dig till dataskyddshanteraren hos Sennheiser:

Sennheiser electronic SE & Co. KG

– Datenschutzbeauftragter –

Am Labor 1

30900 Wedemark

E-post: datenschutz@sennheiser.com

 

4. Hantering av personrelaterade uppgifter

Personrelaterade uppgifter är alla uppgifter, som betecknar en identifierad eller identifierbar fysisk person. Som identifierbar anses en fysisk person, som direkt eller indirekt, i synnerhet med hjälp av tilldelning av identifierare som ett namn, platsuppgifter, Online-identifierare eller en eller flera särskilda karakteritiska kan identifieras.

 

5. Användning av Prezly för förvaltning av personrelaterade uppgifter

5.1 Beskrivning av uppgiftshanteringen

Vi erbjuder dig som journalist möjligheten att erhålla information och pressmeddelande om aktuella teman inom områden Pro Audio- och Business-produkter såväl som företaget Sennheiser från oss, genom att du registrerar dig för det eller intygar ditt intresse gentemot oss resp. agenturer som används av oss. ​ Följden är att vi hanterar följande personrelaterade uppgifter om dig:

 • Masterdata (exempelvis förnamn, efternamn)
 • Kontaktuppgifter (exempelvis företags telefonnummer, företagets e-postadress)
 • Konton på Sociala Medier
 • Jobbtitel
 • Arbetsgivare
 • Produktinteressen

5.2 Rättslig grund för uppgiftshanteringen

Den rättsliga grunden ges av godkännandet enligt art. 6 avs. 1 lit. a GDPR, vilket du har tilldelat oss eller agenturerna som fått uppdrag av oss angående utskick av pressmeddelanden.

5.3 Syfte med hanteringen

De personrelaterade uppgifterna hanteras uteslutande i de syften, som specificerats i godkännandet, nämligen utskick av information och pressmeddelande via e-post.

5.4 Varaktighet av datalagring

Du har när som helst rätten att återkalla ditt godkännande med effekt i framtiden (t.ex. i text- resp. skriftform som e-post till press@sennheiser.com eller brev till adress angiven under„2. Ansvarig“. Återkallelsen har ingen inverkan på en datahantering, som sker fram till tidpunkten då återkallelsen sker. Efter att mottagande av din återkallelse kommer vi utan fördröjning att ställa in datahanteringen inom återkellelsens omfattning.

5.5 Vidarebefordring till tredje part

För hantering av dina personreletarerade uppgifter använder vi plattformen „Prezly“ från driftsföretaget Prezly BV, som hanterar dessa uppgifter på uppdrag av oss. Vi har slutit ett uppdragshanteringsavtal enligt art. 28 GDPR. Prezly tjänar till att upprätta, vårda och nyttja kommunikaitonskontakter för skildrade PR-syften på motsvarande sätt.

I övrigt kan dina personreleterade uppgifter vidarebefordras globalt till våra koncernföretag, Country Partner och agenturer och hanteras av dessa. Datahanteringen sker på grundlag av uppdragshanteringsavtal slutna med oss enligt art. 28 GDPR.

 

6. Användning av Online-Newsrooms

6.1 Beskrivning av datahanteringen

Vårt Online-Newsroom drivs med hjälp av tjänsten “Prezly“ Prezly tjänar till att skapa, sköta och nyttja kommunikationskontakter för PR-syfte på motsvarande sätt.

För hanteringen av personreletareade uppgifter är den ansvarige i princip vi som Sennheiser electronic SE & Co. KG. Driftsföretaget för Online-Newsrooms är Prezly BV, som i egenskap av uppdragshanterare på vårt uppdrag, samlar in och hanterar personreleterade uppgifter om dig som användare av Online-Newsroom. En full översikt av alla Prezly cookies kan laddas ner på https://www.prezly.com/help/getting-started/security--gdpr/cookies-on-prezly-newsrooms.

Prezly hanterar såväl personrelaterade som icke personrelaterade uppgifter om användarna av Online-Newsroom åt oss. Till de personreleterade uppgifterna, som Prezly hanterar när det gäller dig som användare av Online-Newsroom, hör uppgifter som namn, adress, ålder, telefonnummer, e-postadress, aktiviteternas art, konton i sociala medier och organisationerna, som du är förbunden med, och som meddelades oss. Prezly hanterar inga personrelaterade uppgifter, som du inte har ställt till vårt förfogande eller vilkas hantering du inte uttryckligen har godkänt. I synnerhet hanterar Prezly även icke personreleterade uppgifter om dig från Online-Newsroom som du har besökt, inklusive följande former av uppgifter: allmän information, som kan hittas i all kommunikation som skickas via internet, information som webbläsatyp (t.ex. Chrome eller Internet Explorer), drivsystem (t.ex. Macintosh eller Windows), webbläsarspråk (t.ex. Java eller Unix), Internettjänstleverantör (t.ex. Verizon Fios eller AOL) och hur du använder Online-Newsroom och olika sidor på internet. Prezly kan använda dessa personrelaterade och icke personrelaterade uppgifter för att tillhandahålla sina avtalsenligt överenskomna tjänster åt oss.

Som redan har nämts använder Prezly cookies och spårningtekniker. Cookies är identifierare, som överförs via webbläsaren till datorns hårddick, så att systemen känner igen användarens webbläsare och kann meddela Prezly hur, när och av hur många personer sidorna i Online-Newsroom har besökts. Som de flesta Internetsido använder Prezly cookies för att förbättra dina erfarenheter på Internet.

Om du interagerar med Prezly erhåller och lagrar Prezly särskilda former av information. Prezly tar emot och lagrar automatiskt så kallad trafikdata i serverprotokollen i din webbläsare, inklusive IP-adressen, cookie-information och de efterfrågade sidorna. Prezly använder denna trafikdata för analys av trender och förvaltning av webbsidan till Online-Newsroom. Härvid samlas användningsuppgifter in automatiskt, som t.ex. antal och frekvens för användaren av webbsidan.

I övrigt använder Prezly även webbsignaler. När vi skickar ett e-mail till dig för att skicka pressmeddelanden kann Prezly följa beteendet, t.ex. vem som öppnar e-mailet och vem som har klickat på länken. Denna form av uppgifter möjliggör det för Prezly att få reda på hur ofta användare använder sig av olika delar av Online-Newsroom. Därutöver ställer Prezly statistiska, samlade användaruppgifter till vårt förfogande, vilka inte säger något om dig personligen, så att vi kann identifiera hur ofta särskilda komponenter i Online-Newsroom används.

Prezly ställer väsentlig information om formen och omfattningen till förfogande på sin webbsida på https://www.prezly.com/privacy-policy. Fullständig hänvisning ges till detta.

6.2 Rättslig grund för datahanteringen

Den rättsliga grunden ges från godkännandet enligt art. 6 avs.. 1 lit. a GDPR.

6.3 Syfte med datahanteringen

De personrelaterade uppgifterna används uteslutande för analys av besökarströmmar på webbsidan för Online-Newsroom. Prezly använder de insamlade uppgifterna och informationen bland annat till att utvärdera användningen av webbsidan för att sammanställa Online-rapporter för Sennheiser SE & Co. KG, vilka uppvisar aktiviteterna på webbsidorna och för att tillföra ytterligare tjänster som står i förbindelse med användningen av webbsidorna.

6.4 Varaktighet av datalagring

Dina personrelaterade uppgifter raderas så snart det nödvändiga syftet för hanteringen är uppfyllt. På grund av juridiska normer kan det finnas avvikande lagringsfrister.

Du har redan rätten att återkalla ditt godkännande med verkan för framtiden (t.ex. i text- resp. skriftform som e-post till press@sennheiser.com eller brev till adressen som anges under “2. Ansvarig“. Återkallelsen har ingen inverkan på en datahantering, som har skett fram till tidpunkten för återkallelsen. Efter mottagande av din återkallelse kommer vi omedelbart att ställa in datahanteringen i återkallelsens omfattning.

 

7. Kontaktregistrering, E-post

7.1 Beskrivning av datahanteringen

Vid kontaktregistrering, t.ex. e-post, hanteras personrelaterade uppgifter. Härvid förmedlas uppgifterna till Sennheiser.

7.2 Rättslig grund för datahanteringen

Den rättsliga grunden ges av det berättigade intresset enl. art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Det berättigade intresset består i regelmässig hantering av kontaktregistreringen.

7.3 Syfte med datahanteringne

De personrelaterade uppgifterna hanteras uteslutande i syftena hantering och besvarande av kontaktregistrering.

7.4 Varaktighet för datalagringen

Dina personrelaterade uppgifter raderas, så snart den nödvändiga syftet för hanteringen är uppfyllt. På grund av de juridiska normerna kan avvikande lagringsfrister finnas.

 

8. Automatiserat beslutsfattande; Profilering

Ett automatiskt beslutsfattande eller profiliering sker inte.

 

9. Berördas rättigheter och rätt att överklaga hos en tillsynsmyndighet

Följande rättigheter står till ditt förfogande gentemot Sennheiser som ansvarig:

 • Rätt till information – Rätten att få reda på vilka uppgifter som hanteras på vilket sätt
 • Rätt till korrigering – Rätten att anmoda ändring av oriktiga och icke aktuella personreleterade uppgifter
 • Rätt till radering – Rätten att få personrelaterade uppgifter raderade
 • Rätt till begränsning av hanteringen – Rätten att begränsa uppgiftshanteringen
 • Rätt till dataportabilitet – Rätten att överföra personreletaerade uppgifter direkt från ett system till ett annat (i maskinläsbar form)
 • Rätt att göra invändningar – Rätten att återkalla ett tilldelat godkännande eller att göra invändningar mot hanteringen av personrelaterade uppgifter 
 • Rätt till klagomål – Du kan lämna in klagomål hos tillsynsmyndigheten ansvarig för Sennheiser. Kontaktuppgifterna är följande:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen

Prinzenstraße 5

30159 Hannover

Telefon + 49 (0) 511 120 4500

E-post: poststelle@lfd.niedersachsen.de

 

10. Änderingar

Då interneterbjudanden från Sennheiser kan få förändringar kan det i enskilda fall bli nödvändigt med förnyelse när det gäller integritetspolicyn. Sennheiser förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Respektive aktuella upplaga av integritetspolicyn och -informationen finns att ladda ner på Online-Newsroom från Sennheiser electronic SE & Co. KG.

 

 

 

Om varumärket Sennheiser

Att bygga framtiden för ljud och tillhandahålla fantastiska ljudupplevelser för våra kunder är vad Sennheisers varumärke har stått för i mer än 75 år. Vi lever och andas ljud, och vi drivs av vår passion att skapa ljudlösningar som gör verklig skillnad. Professionella ljudlösningar såsom mikrofoner, konferenssystem, streamingtekniker och monitoringsystem är en del av Sennheiser electronic SE & Co. KGs verksamhet, medan konsumentenheter som hörlurar, soundbars och talförbättrande enheter tillverkas av Sonova Holding AG på licens från Sennheiser.

www.sennheiser.com
www.sennheiser-hearing.com